องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากอำเภอเมืองปราจีนบุรี  ประมาณ  9  กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน ถนนปราจีนธานี ตำบลบ้านพระ

          ทิศเหนือ  ติดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี

          ทิศใต้      ติดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระรามและองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง        

                     อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี

          ทิศตะวันออก  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี       

  เนื้อที่

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  มีเนื้อที่ประมาณ  39  ตารางกิโลเมตร

 ภูมิประเทศ

  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเทจากเหนือลงใต้

           สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย

ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นไปตามมรสุม มี 3  ฤดู คือ

          ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่  เดือน มีนาคม      ถึง  เดือน  พฤษภาคม

          ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่   เดือน พฤษภาคม     ถึง  เดือน  ตุลาคม

          ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน    ถึง  เดือน  กุมภาพันธ์  ของปีถัดไป

 จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ แบ่งเขตการปกครองท้องที่ ตาม พ...ลักษณะปกครองท้องที่

               ..2457   ออกเป็น  19  หมู่บ้าน ดังนี้

 

- หมู่   1   บ้านหาดทราย

- หมู่   2   บ้านไผ่ล้อม

- หมู่    3   บ้านพระ

- หมู่    4   บ้านดงหัวโขด

- หมู่    5   บ้านใหม่

- หมู่    6   บ้านหนองบัว  ( เกาะยายเสาร์ )

- หมู่    7   บ้านเนินดินแดง

- หมู่    8   บ้านดงหัวโขด

- หมู่    9   บ้านดงแหลมโขด

- หมู่   10   บ้านดงกระจาย

- หมู่   11   บ้านหนองจอก

- หมู่   12   บ้านยาง

- หมู่   13   บ้านป่าเสือ

- หมู่   14   บ้านหัวเขา

- หมู่   15   บ้านสามแยกวงเวียน

- หมู่   16   บ้านหนองกันเกรา

- หมู่   17   บ้านหนองประเทือง

- หมู่   18   บ้านหนองจอกใหม่

- หมู่   19   บ้านใหม่พัฒนา

หมายเหตุ  หมู่ที่ 1 -  หมู่ที่ 19  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เต็มทั้ง 19 หมู่

ประชากร  ข้อมูล   วันที่   30  เมษายน 2558

ประชากรทั้งสิ้น             15,636 คน 

เป็นชาย                      8,387 คน

เป็นหญิง                      7,249 คน 

มีความหนาแน่น เฉลี่ย 400 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน  6,035   ครัวเรือน