องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

      ลักษณะพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ   เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า การสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและเดินทางไปตัวอำเภอจำเป็นต้องใช้เส้นทางถนนเป็นหลักเส้นทางหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ คือ
                   1.  ทางหลวงแผ่นดิน 33 สายสุวรรณศร                              ผ่านหมู่  11,14,15

                   2.  ทางหลวงแผ่นดิน สายปราจีนธานี                                 ผ่านหมู่   4,6,7,8,15

                   3.  เส้นทางอัญชนานนท์ (โยธาธิการจังหวัด)                          ผ่านหมู่  12,13,16,17

                   4. เส้นทางถนนลาดยางสายถนนต่ำหนองกันเกรา                 ผ่านหมู่  6,10,13,16,19

                   5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดหลวงหัวเขา                  ผ่านหมู่ 1,2,3,10,11,14,18,19

                   6.  ถนนลูกรังในตำบลระหว่างหมู่บ้าน ระยะทางรวม  60  กิโลเมตร

                   การโทรคมนาคม

                             -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข        1     แห่ง

                             -  สถานีโทรคมนาคม               10   แห่ง

                    การไฟฟ้า

                             ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

                   แหล่งน้ำธรรมชาติ

                             -  ลำน้ำ, ลำห้วย                    7       สาย

                             -  บึง,หนองและอื่น ๆ               16      แห่ง

                   แหล่งน้ำธรรมชาติ

                             -  ฝาย                                 12    แห่ง

                             -  บ่อน้ำตื้น                           1,255  แห่ง

                             -  บ่อบาดาล                          25    แห่ง             

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.)

                   -  อ่างเก็บน้ำ                                 2        แห่ง

                   -  น้ำตก                                      1        แห่ง

มวลชนจัดตั้ง

                   -  อปพร.                                      3        รุ่น      310     คน

                   -  ลูกเสือชาวบ้าน                             1        รุ่น      300     คน

                   -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ          1        รุ่น      120     คน

                   -  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)                               263     คน