องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภา อบต.
 
 
นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
นายวงศ์ธวัช  สาวาปี
 นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
นายอภิชาต พุทธสอน นางประพิศ จันณรงค์
 นายบุญเชา ปัณเขต
นางสาวจงจิตร ชูเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 
     
 
 ร.ต.ประดิษฐ์ คำเวียงจันทร์
นายกมล วัลลานนท์

นายจ้อย นวนสำลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
       
 นายบุณสม โภครักษ์
นางสุกัลยา สุทธานันท์
 นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล
นางเรณูเหล็กจาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
นายอำนาจ ทัพเนตร
   นางอารีย์ แจ่มเจริญ
นายปัญญา  พากเพียรทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
 นายพงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์
นายทศพล เหมือนพิทักษ์
 จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์
นายบำรุง กลิ่นหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
   
 
 
จ.ส.อ.ดิเรก เจือจาน
นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ม
 
นายสมชาติ ทองเฟื่อง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
       
 นางศลิษา มากสาคร
นางสุจิรา นรินทร์วงษ์
 นายวิรัช แก้วสีหาวงษ์
ร.ต.สำเร็จ เวชกามา
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
       
 นายสุรศักดิ์ จักสาน
นาวาเอกไพฑูรย์ มาลาศรี
 นายณรงค์ คล้ายเขียว
นางอัญชลี คำศิริ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
       
 นายปราโมทย์ เนียรมงคล
 นายประชา คนหลัก
นายโกเมฆ ประสิทธิพันธ์
 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
   
 นายบุญสืบ ต้นสงวน
 นายชาญ สุขคง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19