วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้) จำนวน ๓ รายการ
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุกีฬาให้กับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บริเวณปากซอยบ้านหาดทราย ซอย ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ เส้นบ้านใหม่พัฒนา ซอย ๓ (ต่อเส้นเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านยาง ซอย ๑ - บ้านป่าเสือ (แยกถนน ปจ.๒๐๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อทรายและถุงบรรจุทราย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง