วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปี ๒๕๖๓ งวดที่ ๒ จำนวน ๘๑ คนๆ ละ ๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๕๑๕ ปจ. ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๑๕ ปจ. จำนวน ๓ รายการประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๘ รายการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านพระ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๙๘ วัน แยกเป็น จำนวน ๒๕ คนๆ ละ ๒๐ บาท รวม ๔ วัน จำนวน ๙๒ คนๆ ละ ๒๐ บาท รวม ๙๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท-๒๐๖๔ ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะ ยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท-๒๐๖๔ ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๒๖ รายการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ป้าย และป้ายเตือนเขตโรงเรียน พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง