องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สาสน์จากนายก อบต.
 
นโยบายในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ******************************************************************************** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้กำหนดนโยบายและการบรีหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุรธรรม เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับบุคลากรขององค์กรยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินการตามภารกิจ เป้าหมาย อำนาจหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุรธรรม ปราศจากการทุจริต ดังนั้น เพื่อบรรลุตามนโยบายการบริหารงานจึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการ และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้ 1. บริหางานและปฏิบัติงานตามภารกิจยึดหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยกาบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ 2. เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การประหยัด นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินชีวิต 3. ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอน เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรม 4. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร การร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแส 5. มีมาตรการการตรวจสอบ หรือแผนการควบคุมภายในภารกิจงานต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตภายในองค์กร 6. กรณีตรวจพบการทุจริตให้ดำเนินการสอบสวนและลงโทษกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง นายปัญญา บำรุงวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ