วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2567
จ้างเหมาตัดแว่นตาพร้อมประกอบแว่นสายตา ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นของผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต-๑๖๖๙ ปจ. สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๑๕ ปจ. สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน
1  ก.ค. 2567
ซื้อิวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๗๖ ปจ. จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๖ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ เส้นซอยบ้านนายสายชล นิสกนิลกุล
28  มิ.ย. 2567
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ แก้วนิมิตร ซอย ๒ (ฝั่งขวา)