โครงการอบรมล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้ชุมชน เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุของตำบลบ้านพระ ประจำปี 2567

  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ลดความรุนแรงต่อสตรี และเด็ก เยาวชนในตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ 2567

  โครงการค่ายผู้นำเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

  โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณสถานสำหรับผู้สูงอายุในตำบลบ้านพระ ประจำปี 2567