องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปี 2562


1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
    ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2. ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
    ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562
3. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
    ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562
                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน