องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
แบบประเมินLPA
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ประชาสัมพันธ์การให้บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเแินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
       ประชาสัมพันธ์...ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแจ้งเปิดบริการระบบการให้บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในเวปไซด์ของ...
 
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณี...
  เดือนตุลาคม 2562...เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2563....
  การอบรมพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านพระ ให้มีความรู้ด้านคุ...
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การรับฟั...
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องการยื่นแ...
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การจัดตั...
  สร้างวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคาร
  นโยบายในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่...
  อบต.บ้านพระ ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลบ้านพระร่วมถวา...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 
 
บรมราชาภิเษก