องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
แบบประเมินLPA
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฎหมายและระเบียบสภาท้องถิ่น
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  มอบถุงยังชีพพร้อมเงินเยียวยาคนพิการ จำนวน500บาท ราย นางสาวเหมือนเข็มทอง
       สมาคมประชาชนคนตาบอดไทย ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVOD - 19 ) มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท คนพิการราย นางสาวเหมือน  เข็มทอง อายุ 69 ปี ...
 
  มอบถุงยังชีพพร้อมเงินเยียวยาคนพิการ จำนวน500บาท รา...
  มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง(COVID-19) ก...
  ภาพกิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...
  วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์...
  โครงการวัยใสใส่ใจผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณี...
  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎห...
  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเข้าค่ายปลูกจิตสำนึ...
  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเ...
  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุน...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 
 
บรมราชาภิเษก