องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
      เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร ะ  จึงขอประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระขึ้น  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  เลขที่  99/9  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านพระ  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
             ประกาศ  ณ  วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

                                               (นายปัญญา  บำรุงวัด)
                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ