องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2562 ]70
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 25 มี.ค. 2562 ]64
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 19 มี.ค. 2562 ]67
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มรตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 19 มี.ค. 2562 ]60
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 มี.ค. 2562 ]69
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 7 มี.ค. 2562 ]62
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซศื้อจัดจ้างของอค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 7 มี.ค. 2562 ]53
8 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]54
9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2562 ]67
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 -2564) [ 1 ก.พ. 2561 ]134