องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 8 เม.ย. 2563 ]56
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 8 เม.ย. 2563 ]55
3 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]58
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.บ้านพระ [ 10 มี.ค. 2563 ]57
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 27 ม.ค. 2563 ]52
6 รายงานการจ้างพนักงานจ้าง [ 4 พ.ย. 2562 ]52
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]58
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ที่ 246/2562 เรื่อง คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 3 เม.ย. 2562 ]53
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 25 มี.ค. 2562 ]54
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 19 มี.ค. 2562 ]62
 
หน้า 1|2