องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายศิวาภณ  ศรีกสิกิจ
  ตำแหน่ง + นายก อบต.
  โทรศัพท์ +  083-5832777
  อีเมล์ +  
 

  ชื่อ + นายวงศ์ธวัช สาวาปี
  ตำแหน่ง +  ปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 081-7622588
  อีเมล์ +  
 
 

  ชื่อ +  นางวรดาภา สืบวงษ์
  ตำแหน่ง +  รองปลัด อบต.
  โทรศัพท์ +  084-5438144
  อีเมล์ +  
 

  ชื่อ + นางพัทธนันท์  ประสารกก
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 081-9836549
  อีเมล์ +  
 

  ชื่อ + นางสาวรัตนา  อยู่เจริญ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 089-6890813
  อีเมล์ +  
 

  ชื่อ + นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง 
  โทรศัพท์ +  083-7816169
  อีเมล์ +