องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลบ้านพระซึ่งยกฐานะมาเป็นราชการส่วนท้องถิ่น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙ง หน้าที่ ๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีห่างจากเมืองปราจีนบุรี ประมาณ ๙ กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน ถนนปราจีนธานี ตำบลบ้านพระ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประชุมแก้ไขปัญหาความยากจนและอื่นๆ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักรสานใช้สำหรับในครัวเรือน และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะมีผลผลิตเป็นพืชผักผลไม้ ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงได้ดำเนินการจัดแผนการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และทำให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป