องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
สภา อบต.

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์
ประธานสภา อบต.บ้านพระ
โทร. 0822072476นายวงศ์ธวัช  สาวาปี
เลขานุการสภา อบต.บ้านพระ
โทร. 0817622588
นายทศพล เหมือนพิทักษ์
รองประธานสภา อบต.บ้านพระ
โทร. 0890680783


 
นายบุญเชา ปัณเขต
สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่  1
โทร. 0892481223
น.ส.อำพัน กัตพงษ์
สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 2
โทร. 0818621341


นายพีธพงศ์  คำเวียงจันทร์
สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 3
โทร. 0817234662


นางจรวยศรี อัศวเวทสถิต
สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 4
โทร. 0868897142

นางสุกัลยา สุทธานันท์
สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 5
โทร. 0843462244


นายสุรเดช เหล็กจาน
สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 6
โทร. 0815725452


 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 7
โทร. 0868449359
นายปัญญา พากเพียรทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 8
โทร. 0968519141


นายทศพล เหมือนพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 9
โทร. 0890680783
นางสวิล ตระกูลป้อง
สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 10
โทร. 0810033778


นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว
 สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 11
โทร. 0871357530
นายอาทิตย์ จันทรวงษ์
 สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 12
โทร. 0655271031


นายสุมิตร ทะวะระ
 สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 13
โทร. 0875866752
นายวิรุญ แก้วสีหาวงษ์
 สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 14
โทร. 0800522709


นายสุรศักดิ์ จักสาน
 สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 15
โทร. 0827157594
นายณรงค์ คล้ายเขียว
 สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 16
โทร. 0940191613


นายปราโมทย์ เนียรมงคล
 สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 17
โทร. 0860580875
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์
 สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 18
โทร. 0822072476
   

นายนรัตน์ วินุราช
 สมาชิกสภา อบต.บ้านพระ หมู่ที่ 19
โทร. 0861422359