องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


 นางพัทธนันท์  ประสารกก
 หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวปภานวิน ศิริรวง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 
 
 นายประชันย์ เจริญสุข
 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ท่าหิน
 นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นิติกรชำนาญการ

 
 
 นายมานะ ร้อยพวง
 นางปทุมพร โอกาสวัฒนา
 นางสาวสุรีพร เสาวโค
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



นายณัฐวุฒิ เวชวงษ์
นางพัชรินทร์  เรืองสุข
นายณัฐพงษ์  ชูผึ้ง
 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
 

 
พันจ่าเอก อนวัช  ชูจันทร์
นางสาวพนัชกร  กลิ่นมะลิ
นางสาวยมลพร  เนติ 
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
   
 
นางสาวณัฏฐา  สุทธิ
นางสาวพิชญาภา  กิตติคุรุปกรณ์
 นางสาวนิศากร  พาประจง
 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวฐิติมา  เหมือนพิทักษ์
- ว่าง -
นายสุรสิทธิ์  อยู่มา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานขับรถยนต์ พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
นายจักรกฤษณ์  กลิ่นหอม นายวินัย  จันทร์คุ้ม นายวิเชียร  ทิมทอง
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
- ว่าง -
นายอรรถพล  ชูผึ้ง นายพยนต์  นามหนอง
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
- ว่าง - นายศักดา  พัสกุล นายเตชิต  ฉัตรแก้ว
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานดับเพลิง
- ว่าง - นายอิศรา  วาทพันธุ์ นายจักรพันธ์  โสภา
พนักงานดับเพลิง คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


นายมณฑล  ลมดี นายวันลภ  คำดี นายสมชาย  มากภา
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ



นางรุ่งกานต์  ปาปะขา นางอรัญญา  บุญคำ
คนงาน ภารโรง