องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางรัตนา กองขุนชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
นางสาวเสาวนีย์  พวงยอด
สิบเอกอนุชา สำมา
- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวกัลยาณี  วิเชียรเครือ
นายวุฒิชัย  พินิจสุวรรณา
นางสาวเดือนเพ็ญ  ควรมิตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวนฐกมล สงวนศรี - ว่าง -
นางสาวภิญญามาศ  เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 ว่าที่ ร.ต.พัฒนพงษ์  หงษ์ทอง
นางสาวพิมพิดา  โอภาสวัฒนา
นางสาวนิภาพร  ทูคำมี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  คนงาน  คนงาน
 
 นายรุ่ง  เจริญสุข
   
 พนักงานขับรถยนต์