องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
   นางพัณณ์ชิตา เจริญสุข
 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 

- ว่าง -

- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวภคินี วังคีรี

 นางสาวสุพรรษา ปาปะขา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ 
 


   นางนภาวรรณ สาวาปี  
 ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้า ศพด.อบต.บ้านพระ
 
 
 
นางสาววนัชพร  พานอ่อน
นางภัคณัตชา ธนาเศวตโชติ
นางสาวชนิสรา ช้างฉัตร
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
 ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

นางสาวปุณณาสา  อัสกุล
นางสาวสุภาพร วงษ์เสนา นางวาสนา การะเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูเเลเด็ก ผู้ดูเเลเด็ก


นางเพชรา อัสกุล นางสาวศุภิสรา  ทะวะระ

แม่บ้าน ภารโรง