องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากอำเภอเมืองปราจีนบุรี  ประมาณ  9  กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน ถนนปราจีนธานี ตำบลบ้านพระ

          ทิศเหนือ  ติดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี

          ทิศใต้      ติดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระรามและองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง        

                     อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี

          ทิศตะวันออก  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี       

  เนื้อที่

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  มีเนื้อที่ประมาณ  39  ตารางกิโลเมตร

 ภูมิประเทศ

  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเทจากเหนือลงใต้

           สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย

ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นไปตามมรสุม มี 3  ฤดู คือ

          ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่  เดือน มีนาคม      ถึง  เดือน  พฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้งแต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่าพายุ ฤดูร้อน อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง๓๕-๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป

          ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่   เดือน พฤษภาคม     ถึง  เดือน  ตุลาคม แต่อาจจะ"ช่วงฝนทิ้ง" ซึ่งอาจนานประมาณ๑-๒ สัปดาห์หรือบางทีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนในเดือนกรกฎาคม

          ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน    ถึง  เดือน  กุมภาพันธ์  ของปีถัดไป ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นหนาวอากาศแปรปวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๕ องศา

 จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ แบ่งเขตการปกครองท้องที่ ตาม พ...ลักษณะปกครองท้องที่

               ..2457   ออกเป็น  19  หมู่บ้าน ดังนี้

 

- หมู่   1   บ้านหาดทราย

- หมู่   2   บ้านไผ่ล้อม

- หมู่    3   บ้านพระ

- หมู่    4   บ้านดงหัวโขด

- หมู่    5   บ้านใหม่

- หมู่    6   บ้านหนองบัว  ( เกาะยายเสาร์ )

- หมู่    7   บ้านเนินดินแดง

- หมู่    8   บ้านดงหัวโขด

- หมู่    9   บ้านดงแหลมโขด

- หมู่   10   บ้านดงกระจาย

- หมู่   11   บ้านหนองจอก

- หมู่   12   บ้านยาง

- หมู่   13   บ้านป่าเสือ

- หมู่   14   บ้านหัวเขา

- หมู่   15   บ้านสามแยกวงเวียน

- หมู่   16   บ้านหนองกันเกรา

- หมู่   17   บ้านหนองประเทือง

- หมู่   18   บ้านหนองจอกใหม่

- หมู่   19   บ้านใหม่พัฒนา

หมายเหตุ  หมู่ที่ 1 -  หมู่ที่ 19  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เต็มทั้ง 19 หมู่

ประชากร  ข้อมูล   วันที่   30  เมษายน 2558

ประชากรทั้งสิ้น             15,636 คน 

เป็นชาย                      8,387 คน

เป็นหญิง                      7,249 คน 

มีความหนาแน่น เฉลี่ย 400 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน  6,035   ครัวเรือน