องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นายวงศ์ธวัช สาวาปี
 ปลัด อบต.
โทร.๐๘๑-๗๖๒๒๕๘๘
 
 นางวรดาภา สืบวงษ์
 รองปลัด อบต.
โทร. ๐๘๔-๕๔๓๘๑๔๔
     
   นางพัทธนันท์  ประสารกก
 นางรัตนา กองขุนชาติ  นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง 
โทร.๐๘๑-๙๘๓๖๕๔๙ โทร.๐๘๙-๖๘๙๐๘๑๓ โทร.๐๘๓-๗๘๑๖๑๖๙
     
   -ว่าง-  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม