องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนผลไม้ต่างๆ  เช่น  ส้มโอ  ทุเรียน  เงาะ  ขนุน  มังคุด  มะปราง  มะไฟ  กระท้อน  ไผ่ตง  ไม้ประดับ  รวมทั้งการประกอบอาชีพ  เลี้ยงสัตว์  คือ เลี้ยงสุกร  เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา  โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ  13,441  ไร่

1.8.1 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ       4        แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม    4        แห่ง

-  โรงแรม                  5        แห่ง

-  ฟาร์มสุกร               3        แห่ง