องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕-๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียน ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๔-๑๕ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๑๒ ปี ได้เรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหา คือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆได้ การแก้ปันหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวันในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆกับทางโรงเรียน

-  โรงเรียนประถมศึกษา                                         2       แห่ง

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                          1       แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน      1        แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                            1       แห่ง

-  ศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพ                               1       แห่ง

-  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                               19      แห่ง

-  ที่ปิดประกาศประจำหมู่บ้าน                                 19      แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา

-  วัด / สำนักสงฆ์                            9        แห่ง

-  โบสถ์คริสต์                                 1        แห่ง

สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                2        แห่ง

-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                    5        แห่ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ      100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ที่พักสายตรวจประจำหมู่บ้าน             2        แห่ง