องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

      ลักษณะพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๘๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระมีเส้นทางคมนาคมดังนี้ ลักษณะพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า การสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและเดินทางไปตัวอำเภอจำเป็นต้องใช้เส้นทางถนนเป็นหลักเส้นทางหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ คือ
                   1.  ทางหลวงแผ่นดิน 33 สายสุวรรณศร                              ผ่านหมู่  11,14,15

                   2.  ทางหลวงแผ่นดิน สายปราจีนธานี                                 ผ่านหมู่   4,6,7,8,15

                   3.  เส้นทางอัญชนานนท์ (โยธาธิการจังหวัด)                          ผ่านหมู่  12,13,16,17

                   4. เส้นทางถนนลาดยางสายถนนต่ำหนองกันเกรา                 ผ่านหมู่  6,10,13,16,19

                   5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดหลวงหัวเขา                  ผ่านหมู่ 1,2,3,10,11,14,18,19

                   6.  ถนนลูกรังในตำบลระหว่างหมู่บ้าน ระยะทางรวม  60  กิโลเมตร

                   การโทรคมนาคม

                             -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข        1     แห่ง

                             -  สถานีโทรคมนาคม               10   แห่ง

                    การไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้าปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือการไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหรือที่สาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรมีปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆฝ่าย เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และวิธีการแก้ไข อย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระมีไฟฟ้าใช้

                             ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

การประปา การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระเองโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้งหรือเป็นตกตะกอนของน้ำและไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาสำหรับบริโภค ได้ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ ดำเนินการการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที ตลอดจนการประสานงานการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

                   แหล่งน้ำธรรมชาติ

                             -  ลำน้ำ, ลำห้วย                    7       สาย

                             -  บึง,หนองและอื่น ๆ               16      แห่ง

                   แหล่งน้ำธรรมชาติ

                             -  ฝาย                                 12    แห่ง

                             -  บ่อน้ำตื้น                           1,255  แห่ง

                             -  บ่อบาดาล                          25    แห่ง             

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.)

                   -  อ่างเก็บน้ำ                                 2        แห่ง

                   -  น้ำตก                                      1        แห่ง

มวลชนจัดตั้ง

                   -  อปพร.                                      3        รุ่น      310     คน

                   -  ลูกเสือชาวบ้าน                             1        รุ่น      300     คน

                   -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ          1        รุ่น      120     คน

                   -  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)                               263     คน