องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
สาสน์จากนายก อบต.

นโยบายในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ******************************************************************************** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้กำหนดนโยบายและการบรีหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุรธรรม เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับบุคลากรขององค์กรยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินการตามภารกิจ เป้าหมาย อำนาจหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุรธรรม ปราศจากการทุจริต ดังนั้น เพื่อบรรลุตามนโยบายการบริหารงานจึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการ และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้ 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามภารกิจยึดหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยกาบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ 2. เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การประหยัด นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินชีวิต 3. ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอน เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรม 4. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร การร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแส 5. มีมาตรการการตรวจสอบ หรือแผนการควบคุมภายในภารกิจงานต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตภายในองค์กร 6. กรณีตรวจพบการทุจริตให้ดำเนินการสอบสวนและลงโทษกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ