องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]13
2 รายงานข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]195
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การรบริหารส่วนตำบลบ้านพระ รอบ 12 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]261
4 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 มี.ค. 2564 ]330
5 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]370
6 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1-2) [ 30 เม.ย. 2563 ]348
7 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]349
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564) ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]338
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564) ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 มี.ค. 2563 ]364
10 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคูณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 27 ม.ค. 2563 ]344
11 ประกาศ นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่ยวงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ [ 27 ม.ค. 2563 ]339
12 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป/ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง) [ 27 ธ.ค. 2562 ]355
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564) ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]327
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2562 ]389
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 25 มี.ค. 2562 ]426
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 19 มี.ค. 2562 ]404
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มรตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 19 มี.ค. 2562 ]374
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 มี.ค. 2562 ]475
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 7 มี.ค. 2562 ]395
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซศื้อจัดจ้างของอค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 7 มี.ค. 2562 ]408
 
หน้า 1|2