องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ [ 3 มิ.ย. 2567 ]19
2 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์การสุขภาวะ (Happy Workplace) Happy Body – การส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ [ 3 มิ.ย. 2567 ]14
3 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์การสุขภาวะ (Happy Workplace) Happy Society – ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร [ 3 มิ.ย. 2567 ]16
4 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์การสุขภาวะ (Happy Workplace) Happy Relax – ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย [ 3 มิ.ย. 2567 ]20
5 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์การสุขภาวะ (Happy Workplace) Happy Brain – ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ [ 3 มิ.ย. 2567 ]15
6 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์การสุขภาวะ (Happy Workplace) Happy Soul – ส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต [ 3 มิ.ย. 2567 ]14
7 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์การสุขภาวะ (Happy Workplace) Happy Heart – ส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลกันในองค์กร [ 3 มิ.ย. 2567 ]13
8 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์การสุขภาวะ (Happy Workplace) Happy Family – ส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง [ 3 มิ.ย. 2567 ]16
9 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์การสุขภาวะ (Happy Workplace) Happy Money – ส่งเสริมด้านการออมและวางแผนการใช้จ่าย [ 3 มิ.ย. 2567 ]16
10 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]75
11 การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]64
12 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ให้มีความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ธ.ค. 2564 ]138
13 แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ2564-2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]67
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]50