องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 1 ม.ค. 2565 ]46
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [ 1 ม.ค. 2565 ]44
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 1 ม.ค. 2565 ]45
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 1 ม.ค. 2565 ]45
5 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 1 ม.ค. 2565 ]45
6 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่6) [ 1 ม.ค. 2565 ]46
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 [ 1 ม.ค. 2565 ]42
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 [ 1 ม.ค. 2565 ]43
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 1 ม.ค. 2565 ]42
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉ.2)พ.ศ.2554 [ 1 ม.ค. 2565 ]44
11 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 1 ม.ค. 2564 ]41