องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]70
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 3 ม.ค. 2566 ]78
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2566 ]77
4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2566 ]80
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและการลงโทษผู้กระทำผิดวินัย [ 3 ม.ค. 2566 ]57
6 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร [ 5 ธ.ค. 2565 ]222
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 5 ธ.ค. 2565 ]219
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ [ 5 ธ.ค. 2565 ]212
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 5 ธ.ค. 2565 ]220
10 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 23 มี.ค. 2564 ]218
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย [ 28 ม.ค. 2563 ]238